..    นายสมพงษ์    ธรรมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้


ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหน่วยงาน
ระเบียบบริหารฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ หรือ
    แผนพัฒนาสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์


Q&A ตอบข้อซักถาม
Social Network


แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับ ติดต่อ
     การดำเนินงาน ประจำปี
     รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปีคู่มือหรือมาตรฐาน
     การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ
     ความพึงพอใจการให้บริการ

E-Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     ประจำปี

รายงานการกำกับ ติดตาม
     การใช้จ่ายงบประมาณ
     รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
     งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนหารจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
     การหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือหารจัดหาพัสดุประจำปีนโบยาบการบริหารทรัพยากร
     บุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร และ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล
     ประจำปีแนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนทุจริตและ
     ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ
     ประจำปีช่องทางการรับฟัง
     ความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการ
     มีส่วนร่วมเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
     การดำเนินการป้องกัน
     การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันการทุจริตประจำปีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
     และความโปร่งใสภายใน
     สถานศึกษา

การดำเนินการตามมาตรการ
     ส่งเสริมคุณธรรมและความ
    โปร่งใสภายในสถานศึกษาแผนที่ตั้งโรงเรียน


ระบบจัดการสำรับอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563รูปถ่ายกิจกรรมโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชม

 

http://www.banpakapeeschool.ac.th  
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942