หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
- ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++
- ระบบบัญชีเงินเดือน E-Money
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม SET
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
- ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2562 (EMIS,EFA,M-Obec)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2562 (B-Obec)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2562 (schoolMIS 2562)
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942