: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
01
  โครงสร้าง   ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน  
02
  ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ผู้บริหาร  
03
  อำนาจหน้าที่   ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
  กำหนด
 
04
  แผนยุทธศาสตร์
  หรือแผนพัฒนาการศึกษา
  ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
05
  ข้อมูลการติดต่อ   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย
     1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร
     4) อีเมล์ 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
06
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
   พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศระเบียบหรือม
   ติคณะรัฐมนตรี
 
07
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
  หรือภารกิจของหน่วยงาน
 
08
  Q&A (ถาม-ตอบ)   ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
  หรือข้อกังวลสงสัย
 
09
  Social Network   ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  
10
  แผนดำเนินงานประจำปี   ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด  
11
  รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ
  โครงการตามแผนปฏิบัติการ

 
12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีของปี
  พ.ศ. 2562
 
13
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ
  พนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด
 
14
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
  หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด
 
15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563  
16
  รายงานผลการสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ
  ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
  หรือภารกิจของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562
 
17
  E–Service   ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
  บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
  กฎหมายกำหนด
 
18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด  
19
  รายงานการกำกับติดตามการ
  ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส
 
20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี
  ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 
21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
  จัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
  จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
22
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
  จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
  จัดหาพัสดุรายเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ
  สขร.1
 
24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
  การจัดหาพัสดุประจำปี
  ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหา
  และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 
25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามทิศทางของหน่วยงาน
  เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสสอดคล้อง
  กับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
 
26
  การดำเนินการตามนโยบายการ
  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
  บุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
  (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
  วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
  กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  บุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  หลักเกณฑ์การ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุ
  และแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
  และการสร้างขวัญกำลังใจ
 
28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
30
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ
  ช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดย
  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
  ของหน่วยงาน
 
32
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
  ให้ความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น
  ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
  ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
  ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมและ
  เปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 
34
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
35
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
  ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
  พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 
36
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  ประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 
37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
  การทุจริต
  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
  ของการดำเนินงาน  ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
  ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
  ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 
38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
  องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม
  ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 
39
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี
  ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อม
  รายละเอียด
 
40
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการ
  ทุจริตประจำปีรายไตรมาส
 
41
  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี  
42
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ
  และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
  สาธารณะ
 
43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
  คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย
  งาน
  แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ
  และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 

http://www.banpakapeeschool.ac.th  
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942