นายสมพงษ์   ธรรมชัย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพวงพยอม  อินแตง
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นางสาวจุฑารัตน์   มีผลกิจ
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นางบุรินทรา    เกษร
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นางวารี   จักรน้ำอ่าง
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นายสมพร    สุวรรณประภา
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นายวีระ    ปัญญาสงค์
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

นายชำนาญวิทย์ บุญดัด
ตำแหน่ง  ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ    กันธุระ
ตำแหน่ง  ครู

นางเฉลย    อ่วมศรี
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

นางวราภรณ์    บุญต่อ
ตำแหน่ง  ครูวิกฤต

นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน์
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ

นายสมาน    คำริน
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
http://www.banpakapeeschool.ac.th  
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942